Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Παροχή διευκρινίσεων για τη με Α.Π. Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.46042/1305/30-08- 2018 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή επιδομάτων Βαριάς Αναπηρίας βάσει της υπ’ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ “Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης α

Παροχή διευκρινίσεων για τη με Α.Π. Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.46042/1305/30-08- 2018 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή επιδομάτων Βαριάς Αναπηρίας βάσει της υπ’ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ “Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης α

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       Αθήνα 12 - 03 - 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.58603/1722
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29                                                                                                                                ΠΡΟΣ: 1) Όλους τους Δήμους της χώρας

                                                                                                                                                                               (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

                                                                                                                                                                              2) ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170, Αθήνα


Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο : 210-5281105
Fax : 210-5281113
Email : sgoulidis@yeka.gr

 

Παροχή διευκρινίσεων για τη με Α.Π. Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.46042/1305/30-08-2018 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή επιδομάτων
Βαριάς Αναπηρίας βάσει της υπ’ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ “Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες” (ΦΕΚ 108/Β΄)
και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄)» (ΑΔΑ : 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ).

Σχετ: Το με Α.Π. 3129/01-11-2018 έγγραφο του Δήμου Καβάλας

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Καβάλας, με το οποίο τίθεται ερώτημα στην υπηρεσία μας για τη δυνατότητα ατόμων με παραπληγία – τετραπληγία
να τύχουν της ίδιας ευεργετικής μεταχείρισης με όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας, διευκρινίζουμε ότι η ως άνω Εγκύκλιος δύναται να τύχει αναλογικής
εφαρμογής και για τους πάσχοντες από παραπληγία – τετραπληγία ή από ασθένεια που επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού και της ίδιας μορφής, οι οποίοι εμπίπτουν στις
διατάξεις της υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β΄/23-12-2002), άρθρο 2, παρ. 2, περ. ε΄.

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου

 

Εσωτερική Διανομή:


1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4. Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ« Επιστροφή