Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019 Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β').

Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019 Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β').

Αριθμ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142

ΦΕΚ B 2553 - 27.06.2019

Τροποποίηση της Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β').

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Tις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).

2) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.

3) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄).

4) Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄30)

5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/ 2202/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (ΦΕΚ 5855/Β΄/2018).

6) Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 168/Α΄/2017)

7) Την υπ’ αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (ΦΕΚ 724/Β’).

8) Την υπ’ αριθ. Γ4Β/Φ.423/οικ.1167/1984 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση κι επέκταση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων, που εφαρμόζεται με την κοινή υπουργική απόφαση Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982» (ΦΕΚ 289/Β΄).

9) Την υπ’ αρ. Π4γ/Φ.423οικ.2797/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 467/Β΄).

10) Την υπ’ αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ.6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση Κ.Υ. αποφάσεων καταβολής των Επιδομάτων στα Τυφλά - Κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και Ανασφάλιστα Τετραπληγικά - Παραπληγικά - Ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄/1997).

11) Την υπ’ αριθ. Γ4γ/Φ.423/οικ.1875/1998 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 353/Β΄).

12) Την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β΄/2013).

13) Την υπ’ αριθ. Φ.80000/45219/1864 κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 4591/Β΄/2017).

14) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

15) Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16) Την υπ’ αριθ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17) Τη με αριθ. 70091/17896/31-12-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους επτακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (740.000.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού εσόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και ΑΛΕ 2310506899 οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων (ΑΔΑ: ΩΚ7Ν465Θ1Ω-ΓΣΛ).

18) Την αριθ. 4016/250/13-02-2019 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19) Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506899), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β΄), το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την υπ’ αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών (ΦΕΚ 724/Β΄), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση». Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

α) άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%) και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34)

β) άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%)

γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 965/Β΄). Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με την παρούσα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ« Επιστροφή