Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

N. 4590/19 (ΦΕΚ 17/07.02.2019 τεύχος Α’)
Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 


Άρθρο 1
Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

 

 

Άρθρο 2
Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224)

1. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμoγής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού.
2. Κατ’εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Άρθρο 3
Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

1. Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:
α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού,
β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,
δ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγoρία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
2. Εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

Άρθρο 4
Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

1. Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτoμέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει:
α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,
β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα,
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.
2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνει τον ετήσιο πρoγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, ο οποίος κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.
Κατόπιν, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.
3. Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο πρoγραμματισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημά του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Άρθρο 5
Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.

1. Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός απoστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων που αφορούν στον ετήσιο προγραμματισμό, υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία ανά κλάδο και ειδικότητα προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσωπικό και 21 του ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.
3. Σε περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δεν εφαρμόζονται.

 

Άρθρο 6
Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας
1. Φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου αυτού, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του αν- θρώπινου δυναμικού, τη συνάφεια των κλάδων και ειδικoτήτων του προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με τη διαδικασία της παράγραφο 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.
2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.
3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η δυνατότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 εξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π. Θέσεις που εγκρίνονται για το επόμενο, μετά το έτος της έγκρισης, έτος, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καλύπτονται από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχόντες των οικείων οριστικών πινάκων προσληπτέων, εφόσον αφορούν τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο και ειδικότητα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους και ειδικότητες προσωπικού η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 7

1. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων του προηγουμένου εδαφίου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνεται η Βουλή των Ελλήνων.
2. Για τον πρώτο, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του άρθρου 3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι την 29η Μαρτίου 2019. Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλ- λονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.
3. Εγκρίσεις της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται για την πρόσληψη τακτικού και εποχικού προσωπικού του έτους 2019, δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

 

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

1. Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π., η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς να απαιτείται η υποβoλή δικαιολογητικών για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Με αιτιολογημένη απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.
2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1, η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώ- νουν στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που πρoκηρύσσονται, καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., πριν από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθ- μός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας των προηγούμενων εδαφίων, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.
3. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.
4. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 καταργούνται.

 

Άρθρο 9
Θέματα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.

1. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) φορά. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων, για τον διορισμό, οργάνων των φορέων αυτών.
9. Για την επιλογή των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007, (Α’ 26) ως εξής:
α. Το Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/ 2007 για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της αρχής συνιστάται με απόφαση του Πρoέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από:
αα) τους τρεις (3) Αντιπρόεδρους του Α.Σ.Ε.Π.
ββ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
γγ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής της οικείας αρχής.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.
β. Το Συμβούλιο της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα:
α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης και
β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας συνιστάται με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής και αποτελείται από:
αα) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,
ββ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής,
γγ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
δδ) έναν Γενικό Διευθυντή του Α.Σ.Ε.Π.
Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται μέλος του Α.Σ.Ε.Π.».

 

Άρθρο 10
Λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι δεσμευτικές για τα μέλη της. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολoμέλειας, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας τοποθετούνται ως μέλη όλοι οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π.».

 

Άρθρο 11
Συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

1. Το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως ακoλούθως: «Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν ελέγ- χου των προσόντων των επιλαχόντων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγούνται χρoνικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Οι επιλαχόντες υποψήφιοι, σε περίπτωση που η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή μέρος αυτών, με την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλ- λης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες υποψήφιοι καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις πρoτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις.
Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η μη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όμως οι υποψήφιοι να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Επιλαχόντες υποψήφιοι που θα διατεθούν προς διορισμό κατόπιν δήλωσης της προτίμησής τους για τις νέες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται τόσο από τους πίνακες των επιλαχόντων όσο και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού».
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Προς τον σκοπό αυτόν ο υποψήφιος καλείται από το Α.Σ.Ε.Π. με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, να δηλώσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αν αποδέχεται την κενή θέση. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει στο Α.Σ.Ε.Π. υπεύθυνη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό, βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχτεί ή όχι τον διορισμό του ή κωλύεται ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης.».

 

Άρθρο 12
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π. και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Ε.Σ.Ε.Δ. και ΕΙ.Σ.Ε.Π.

1. Αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020, καθιερώνεται απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου για:
α. Τους υπαλλήλους της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. και το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό αυτού,
β. το προσωπικό που υποστηρίζει γραμματειακά, διοικητικά και τεχνικά το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρτησης ή του Α.Σ.Ε.Π.
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
2. Ειδικά για την περίπτωση β’ της προηγούμενης παραγράφου, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα από τον οποίο πρoέρχεται ο κάθε υπάλληλος, εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου του οικείου συμβουλίου. Η αποζημίωση για εργασία καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος μετά από βεβαίωση του Προέδρου του αρμόδιου συμβουλίου.

 

Άρθρο 13
Αποδοχές Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών του Α.Σ.Ε.Π.

1. Οι αποδοχές τoυ Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. ορίζονται σε ύψος εβδομήντα τοις εκατό (70%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3205/2003 (Α’297) και της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997 (Α’174), όπως ισχύουν, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών που ορίζονται για τους δικαστικούς λειτουργούς στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Για τον υπολογισμό του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας της παρ. Α.1 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 προσμετράται ο χρόνος της προηγούμενης απασχόλησης. Η ισχύς του άρθρου 53 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) διατηρείται.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 και της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 (Α’ 166).


Άρθρο 14

Σε κάθε συμβούλιο αξιολόγησης και επιλογής στελεχών ή προσωπικού, στο οποίο μετέχουν ως Πρόεδρος και μέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., τον Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Άρθρο 15
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται γνωμοδοτικό συμβούλιο με αρμοδιότητα τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με:
α. Τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,
β. τις προτεινόμενες δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου,
γ. το βαθμό επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων για τη διοικητική ανασυγκρότηση,
δ. κάθε συναφές θέμα το οποίο τίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του γνωμοδοτικού συμβουλίου της παραγράφου 1 ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως ακολούθως: α. Ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρος.
β. Ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών.
γ. Ο Διοικητικός Γραμματέας ή ένας Τομεακός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
δ. Ο Τομεακός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής.
ε. Ο Τομεακός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στ. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.
ζ. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 16.
η. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
θ. Οι τρεις (3) Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ι. Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής ενασχόλησης με τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.
ια. Ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μoνάδων ή ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
ιβ. Ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τετράμηνο, καθώς και εκτάκτως, με πρωτοβουλία του προέδρου αυτού, ή ειδικώς, όταν το ζητήσει ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος.

 


Άρθρο 16
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, εφεξής «Ειδική Γραμματεία», υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως Προϊσταμένου αυτής. Σκοπός της Ειδικής Γραμματείας είναι:
α. Η παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και ο συντονισμός των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης,
β. η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της παροχής χρήσιμης, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφoρίας για την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων,
γ. η διερεύνηση των αναγκών των φορέων του δημoσίου σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας τους μέσα από προγράμματα και δράσεις βελτιστοποίησης διοικητικής ικανότητας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
2. Η Ειδική Γραμματεία διαρθρώνεται στις ακόλουθες διοικητικές δομές που υπάγονται στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα:
α. Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
β. Τμήμα Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης.
γ. Τομέας Α’: Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης.
δ. Τομέας Β’: Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Άρθρο 17
Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, είναι αρμόδιο για:

α. Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών με ομόλογους φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης,
β. τη μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραμματείας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, Συμβούλια, Συνέδρια, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Συμπόσια, Διεθνείς Εκθέσεις, Σεμινάρια ή Συναντήσεις για τομείς και δράσεις που εμπίπτουν στους στόχους και σκοπούς λειτουργίας της,
γ. την ευθύνη διαχείρισης του δικτυακού τόπου της Ειδικής Γραμματείας από πλευράς περιεχομένου, την έγκαιρη καταχώρηση του περιεχομένου της, καθώς και
την καταχώρηση ανακοινώσεων,
δ. την ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης, των φορέων του δημοσίου τομέα, αλλά και των διεθνών οργανισμών για τις εν γένει δραστηριότητες και στόχους της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και η προβολή αυτών,
ε. η διάδοση δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης από κοινού με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας αντίληψης στη διοικητική πρακτική κατά την εφαρμογή νέων διαδικασιών παραγωγής δημόσιας πολιτικής,
στ. τη διασύνδεση της Ειδικής Γραμματείας με τους υπόλοιπους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και εφαρμογής προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης.

 

Άρθρο 18
Τμήμα Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης

Το Τμήμα Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για:
α. Τη διαχείριση των ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας,
β. την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού προϋπoλογισμού της Ειδικής Γραμματείας, την παρακολούθηση της εκτέλεσής του και την εισήγηση τυχόν αναγκαίων αναμορφώσεων,
γ. την εισήγηση του προϋπολογισμού των εκπονούμενων προγραμμάτων, την παρακολούθηση της επίτευξής του, και την αναζήτηση πόρων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις,
δ. την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή διεθνών οργανισμών,
ε. την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού της Ειδικής Γραμματείας κατά τις κείμενες διατάξεις, στ. την καταχώρηση οποιασδήποτε αναγκαίας λογιστικής εγγραφής που αφορά τόσο το σκέλος των εξόδων όσο και το σκέλος των εσόδων,
ζ. την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων.

 

Άρθρο 19
Τομέας Α’ «Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης»

1. Ο Τομέας Α’«Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης» αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, σκoπός της οποίας είναι η ανάπτυξη, ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Ο Τομέας διαρθρώνεται στις εξής Μονάδες επιπέδου Τμήματος:
α. Τη Μονάδα Συλλογής Δεδομένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας και
β. τη Μονάδα Αναλύσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης.
2. Η Μονάδα Συλλογής Δεδομένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για:
α. Τη δημιουργία και τήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες, τις δομές και τα αποτελέσματα πολιτικής με τη συλλογή και συστηματική καταχώριση δεδομένων που παράγονται και τηρούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και από εξωτερικές πηγές, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κέντρα μελέτης και έρευνας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς. Η αξιοποίηση των στοιχείων, πληροφοριών και μεταδεδoμένων που παράγονται από το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών, καινοτόμων μεθόδων, διαδικασιών και η διάχυσή τους στον δημόσιο τομέα,
β. τη συγκέντρωση δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων ενιαίων μεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων, σχετικά με την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα προγράμματα ή έργα φορέων της δημόσιας διοίκησης, που εκπονούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ως πηγές δεδομένων μπορούν να χρησιμoποιούνται στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους ίδιους τους φορείς της διοίκησης αλλά και από τους αποδέκτες των παραγόμενων υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικότητες,
γ. την ανάπτυξη, επεξεργασία, ανάλυση των δεδoμένων που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες της με τρόπο ασφαλή και σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,
δ. την υιοθέτηση προτύπων και τη διασφάλιση συμμόρφωσης με την ελληνική και διεθνή μεθοδολογία και νομοθεσία σχετικά με την άντληση, επεξεργασία και διάθεση των δεδομένων που αφορούν στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Η Μονάδα Αναλύσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για:
α. Την επιστημονική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και των εκπονούμενων από αυτήν προγραμμάτων και δράσεων,
β. τη διερεύνηση των αναγκών για την εκπόνηση των μελετών και ερευνών που υλοποιούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εισαγωγή οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών, τις καινοτόμες μεθόδους, διαδικασίες και προσεγγίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση,
γ. την επιστημονική υποστήριξη και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα βελτίωσης και αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης,
δ. τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και μεθοδολογίας αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης,
ε. την παρουσίαση των ευρημάτων των μελετών και των ερευνών σε περιοδικές εκθέσεις και την ενημέρωση των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για την εισήγηση σχετικών μέτρων βελτίωσης.

 

Άρθρο 20
Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

1. Ο Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης», αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, σκοπός της οποίας συνιστά η εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμoσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του επιτελικού σχεδιασμού των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Ο Τομέας διαρθρώνεται στις εξής Μονάδες Εμπειρογνωμόνων επιπέδου Τμήματος:
α. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Α’: Ενδυνάμωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας.
β. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Β’: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
γ. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας.
2. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Α’: Ενδυνάμωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας είναι αρμόδια για:
α. Tην υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη του στρατηγικού τους σχεδιασμού και την υλοποίησή του,
β. την υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συλλογής, παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων,
γ. την υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
δ. την υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος διοίκησης μέσω στόχων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, τις προδιαγραφές των διαθέσιμων πληροφοριακών υποδομών και εργαλείων, τις γενικές κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες εκάστου φορέα,
ε. τη συνδρομή των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής διάχυσης των εκπονούμενων από αυτούς πρωτοβουλιών και δράσεων, στ. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο αναζήτησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων
και εργαλείων,
ζ. την ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων.
3. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Β’: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για:
α. Tην παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα αναδιοργάνωσης δομών και εσωτερικών οργανωσιακών αλλαγών,
β. την παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ. την υποστήριξη των φορέων στην οργάνωση και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης,
δ. την υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας τους,
ε. την ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων.
4. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας είναι αρμόδια για:
α. Tην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπoστήριξης στους φορείς της δημόσιας διοίκησης για τη χαρτογράφηση των διοικητικών διαδικασιών τους, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β. την υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για τη βελτίωση ή τον ανασχεδιασμό διαδικασιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ. την επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για την απομείωση του γραφειοκρατικού βάρους των διοικητικών διαδικασιών, δ. την ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την υλοποίηση των εκπoνούμενων προγραμμάτων και δράσεων.

Αναλυτικά το ΦΕΚ « Επιστροφή