Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 38527/27.07.2016 (ΦΕΚ 2780/05.09.2016 τεύχος Β’) Συμπλήρωση της υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορ

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας  38527/27.07.2016 (ΦΕΚ 2780/05.09.2016 τεύχος Β’) Συμπλήρωση της υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 367 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) (ΦΕΚ 580/Δ/1999).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 140 Α') όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/89 ΦΕΚ 59 Δ').
4. Την υπ' αριθ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (ΦΕΚ 2621 Β').
5. Το Π.δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167 Α').
6. Το υπ' αριθμ. 70/22-9-2015 Π.δ/γμα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α').
7. Το υπ' αριθ. 73/23-9-2015 Π.δ/γμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').
8. Την υπ' αρ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2076 Β').
9. Την υπ' αρ. Υ31/9-10-2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 2183 Β').
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 της υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β') προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ειδικά για την τοποθέτηση μη σταθερών εμποδίων - τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή του Ψυρρή, η οποία διέπεται από ειδικό διάταγμα (233/Δ/1998), δεν έχει γενική εφαρμογή ο περιορισμός του ελάχιστου πλάτους ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση.».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016


 
Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


« Επιστροφή