Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

ΚΥΑ Δ12α/Φ./ΓΠ.οικ.37215/842/04.07.2018 (ΦΕΚ 2678/06.07.2018 τεύχος Β') Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.

ΚΥΑ Δ12α/Φ./ΓΠ.οικ.37215/842/04.07.2018 (ΦΕΚ 2678/06.07.2018 τεύχος Β') Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 εδάφιο γ του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 30/2018 τ.Α').
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014 τ.Α').
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 « Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/2015 τ.Α').
4. Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 240/2016 τ.Α').
5. Της διατάξεις του άρθρου 16 παρ 2 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/2003 τ.Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/2005 τ.Α').
7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/2016 τ.Α').
8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/2015 τ.Α').
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/2017 τ.Α').
10. Την αριθμ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 1138/2015 τ.Β').
11. Την αριθμ. Δ11/οικ. 26652/784/10-5-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (ΦΕΚ 1870/2018 τ.Β').
12. Την αριθμ. Δ11/οικ. 30561/963/1-6-2018 « Αποστόλη προγραμματισμού λειτουργίας κατασκηνώσεων έτους 2018» (ΑΔΑ:6ΒΒΕ465Θ1ΩΓΨΔ).
13. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β' 2168).
14. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (Β'2168)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την αριθμ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11-1-2-12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
16. Την αριθμ. 25422/5115/31-5-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 650.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 47666 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 72ΥΟ465Θ1Ω ΩΗΘ).
17. Την αριθμ. οικ.32760/2668/13-6-2018 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
18. Την αριθμ. Δ23/9811/717/9-3-2016 απόφαση ειδικής πιστοποίησης ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 937 τ.Β').
19. Την αριθμ. 34876/2861/22-6-2018 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουρ-γείου Εργασίας.
20. Το με αριθμ. 191/20-6-2018 Απόσπασμα πρακτικού γενικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018.
21. Η λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψος εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ.33-220 ΚΑΕ 2559),
αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού προγράμματος και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2018 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) όπου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

 

Άρθρο 2
Στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και εκτός αυτού για το έτος 2018, θα φι-λοξενηθούν περίπου 3.440 Άτομα με Αναπηρίες, με το αναλογούν συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους όπως ορίζονται στην αριθμ. Δ11/οικ. 26652/784/10- 5-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (ΦΕΚ 1870/2018 τ.Β').

 

Άρθρο 3
Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι:
α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της υγείας τους.
γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.
δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης.

 

Άρθρο 4
Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Για την λειτουργία του Κατασκηνωτι- κού Προγράμματος 2018, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ αναλαμβάνει:
1. Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κατασκηνωτές ή ως συνοδευτικό-υποστηρικτικό προσωπικό για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
2. Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση έντυπα πληροφοριακά δελτία υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ για κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, οικογένεια, ίδρυμα.
3. Να ορίσει υπεύθυνους για κάθε κατασκηνωτικό χώρο για τη συνεχή επίβλεψη και το συντονισμό. Οι υπεύθυνοι-εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν έκθεση για κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά με τις ελλείψεις και παραλείψεις που διαπιστώνουν σε κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και προτάσεις για βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. θα τις αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους.
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό Διοικητικό Απολογισμό που συντάσσει και καταθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. με την ολοκλήρωση του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος 2018 σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή να προσλαμβάνει προσωπικό συνοδείας που παρέχει υπηρεσίες οι οποίοι θα ασφαλίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Να καταβάλλει τις αμοιβές σε άτομα που θα απασχοληθούν με διάφορες ειδικότητες στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος, τη συνοδεία, την ιατρονοσηλευτική φροντίδα, την υποστήριξη, την ψυχαγωγία, την άθληση και την ασφαλή διαμονή των συμμετεχόντων στις κατασκηνώσεις.
6. Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας-πληροφοριακά δελτία κατασκηνωτών.
7. Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα.
8. Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν στα όρια ή πλησιέστερα κάθε Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου και την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης υπο ψηφιότητας-πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., με προτεραιότητα στην κατανομή κατασκηνωτών που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης,
9. Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί κατασκηνωτές ΑμεΑ ή να συνδιαμορφώσει σε συνεργασία με τους υπευθύνους των κατά τόπους Δήμων, το πρόγραμμα λειτουργίας των κατασκηνώσεων που λειτουργούν με μικτό πληθυσμό κατασκηνωτών (κατασκηνωτές με αναπηρία και κατασκηνωτές χωρίς αναπηρία), με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους και τις προδιαγραφές του.
10. Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ και, όπου απαιτείται, προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή της Εκκλησίας θα φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.
11. Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη, που θα κριθεί απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχή φιλοξενία για Άτομα με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος 2018, καθώς και δαπάνες για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων, δαπάνες μεταξύ των οποίων μπορούν να είναι: κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ και των ειδικοτήτων που απασχολούνται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. στα πλαίσια του Κρατικού Προγράμματος 2018-από ατυχήματα ή ασθένειες, έξοδα μετακίνησης των υπευθύνων που ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. - για την επίβλεψη και παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και έξοδα διαμονής και διατροφής των υπευθύνων-εφόσον κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια απαραίτητων ειδών για την ασφάλεια και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών ΑμεΑ, (σωσίβια, παιχνίδια, είδη χει-ροτεχνίας και δημιουργικής απασχόλησης κ.ο.κ.).
12. Να συντάσσει και να υποβάλλει ενδιάμεσους διοικητικούς ή και οικονομικούς απολογισμούς με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα και συνολικό διοικητικό και οικονομικό απολογισμό με τα συνολικώς πεπραγμένα και το σύνολο των παραστατικών των ισόποσων δαπανών μετά την λήξη του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος στην Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
13. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος.
14. Να εγγυάται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με συνεχή τρόπο και χωρίς διακοπή,
15. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατασκηνωτές ΑμεΑ.
16. Οι δαπάνες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που ανατίθεται στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης 2012/21/ΕΕ.
17. Υποχρεούνται στην τήρηση χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητές της που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που ανατίθεται μετην παρούσα.

 

Άρθρο 5
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2018 είναι:
α) Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης(εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν την σύσταση των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
β) Η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή,
γ) Να έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν πρόκειται για ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή δικαστικού συμπαραστάτη) αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ με τα πλήρη ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., καθώς και με την ακριβή και αναλυτική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο υποψήφιος κατασκηνωτής,
δ) Κάθε υποψήφιος κατα-σκηνωτής συνοδεύεται από συνοδό που με μέριμνα του οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή του ιδρύματος που διαβιεί έχει ορισθεί και ενημερωθεί και η προσφορά τους καλύπτεται οικονομικά από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των επικεφαλής συντονισμού των ΑμεΑ, του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας, του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης των κατασκηνωτών με Αναπηρίες.
ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους. Κατ' εξαίρεση και μόνο σε κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν για περισσότερες των τριών κατασκη νωτικών περιόδων δύναται στην τελευταία περίοδο, και εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του κατασκη νωτικού χώρου, να φιλοξενηθούν και κατασκηνωτές με αναπηρία η ηλικία των οποίων, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών ΑμεΑ στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο. Επισημαίνεται ότι, δεδομένων των στόχων της συμμετοχής των ΑμεΑ στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να συνοδεύονται κατά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα), καθώς και από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής τους υγείας δεν τους το επιτρέπει ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

Άρθρο 6
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων στην παρούσα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας θα εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας χρέη γραμματέα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ελέγχει με εκτάκτους ή τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με ενδιάμεσες διοικητικές απολογιστικές εκθέσεις της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογεί τα αποτελέσματα και υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία αιτιολογημένες απολογιστικές εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης-σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της-σε ειδική συνεδρίαση της θα αξιολογεί συνολικά την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου λαμβάνοντας υπόψη της κι ελέγχοντας και τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του Προγράμματος, καθώς και συνολικό διοικητικό απολογισμό του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος που θα υποβάλλει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. προκειμένου να πιστοποιήσει το σύνολο της δαπάνης και να εισηγηθεί την εξόφληση του ποσού της χρηματοδότησης.

 

Άρθρο 7
Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία του κατασκηνωτικού προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:
α) 40% για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία και οργάνωση του προγράμματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), με την έκδοση της παρούσης.
β) 60% με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος (η πιστοποίηση του οποίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6).
Βάσει της διάταξης του άρθρου 8 της απόφασης 2012/21/ΕΕ, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ως άνω χρηματοδότηση θα τηρηθούν για δέκα έτη και θα γνωστοποιηθούν στην ΕΕ σε περίπτωση ελέγχου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018

 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

 

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ« Επιστροφή