Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

ΚΥΑ 27577/06.09.2016 (ΦΕΚ 2908/13.09.2016 τεύχος Β') Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.

 ΚΥΑ 27577/06.09.2016 (ΦΕΚ 2908/13.09.2016 τεύχος Β') Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 9 και 12 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β) του εδαφίου δ' της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α') «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»,
γ) του άρθρου εβδόμου του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α') «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α')» και άλλες διατάξεις»,
δ) του Π.δ. 24/27.01.2015 (ΦΕΚ 20 Α') σχετικά με την «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
ε) του Π.δ. 70/28.09.2015 (ΦΕΚ 114 Α') σχετικά με «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ».
στ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.»,
ζ) του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η) του άρθρου 1 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α') Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,
θ) του Π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,
ι) του Π.δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ,)», ια) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'), καθώς και του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α'), ιβ) της αριθ. Υ29/15 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη»,
ιγ) της αριθ. υπουργικής απόφασης οικ. 19273/565/Φ1 (ΦΕΚ 710/17.03.2016 Β') Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη,
ιδ) της αριθμ. 240001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β') απόφαση, όπως ισχύει,
ιε) του άρθρου 101 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,
ιστ) της αριθμ. 40701/10-10-2013 (ΦΕΚ 2561 Β') απόφασης,
ιζ) της αριθμ. 32807/1-9- 2014 (ΦΕΚ 2375 Β') απόφασης,
ιη) της αριθμ. 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931 Β') απόφασης.
2. Το έγγραφο αριθ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/33 του Γεν. Δ/ντη Οικ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών
 
Άρθρο μόνο
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013), όπως ισχύει «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από
τις Περιφέρειες» προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής: «δ. ΑΜΕΑ καθήμενων σε αμαξίδια, των οποίων η μεταφορά απαιτεί ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, μεταφέρονται από ιδιοκτήτες ή μισθωτές ιδιωτικής χρήσης οχημάτων τα οποία πληρούν της κατάλληλες προδιαγραφές (ειδικά διαμορφωμένα, ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.) με
 
κόστος που μπορεί να προσαυξάνεται έως και 25% της μέγιστης αποζημίωσης. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η απουσία ειδικών διαμορφωμένων οχημάτων δημοσίας χρήσης στην Περιφερειακή Ενότητα που πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση της οικείας Δνσης Μεταφορών».
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
 

 

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ« Επιστροφή