Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Καταστατικό

Κ Α ΤΑ Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

Α. Η οργάνωση όλων των Α. μεΑ. που κατοικούν στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η μελέτη, η προβολή και επίλυση θεμάτων των Α. μεΑ. και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Β. Η προώθηση και η προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των Α. με Α. και η συνεργασία με συγγενείς φορείς του νομού και της περιφέρειας.

Γ. Η συμβολή του Σωματείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα Α.με Α.

Δ. Η προώθηση και ανάπτυξη δομών για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των Α.με Α.

Ε. Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των Α.με.Α. με το κοινωνικό σύνολο.

ΣΤ. Η συμμετοχή του Σωματείου σε Ομοσπονδίες της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και ευρύτερου περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς επίσης και η συμμετοχή του στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά:

Α. Με την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής των θεμάτων των Α.μεΑ. καθώς επίσης και με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Β. Με την ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας.

Γ. Με την παροχή νομικής κάλυψης στα μέλη του.

Δ. Με την ενεργοποίηση των Α.μεΑ. για την διεκδίκηση, προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Ε. Με την οργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εορτών, εκδρομών καθώς και με την δημιουργία λέσχης του Σωματείου, αθλοπαιδειών, διαφόρων αθλητικών ομάδων κλπ.

ΣΤ. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων, των νόμων και της μέχρι σήμερα πρακτικής.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του Σωματείου γίνονται τα Α.μεΑ. ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν ποσοστό αναπηρίας αποδεδειγμένο από απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής από 50% και άνω.

Τα παραπάνω άτομα εγγράφονται ως μέλη του Σωματείου μετά από αίτησή τους που εγκρίνει το Δ.Σ στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης.

Αν το Δ.Σ απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει την απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Στην αίτηση που υποβάλλει το υποψήφιο μέλος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του και να δηλώνεται υπεύθυνα αν είναι μέλος άλλου σωματείου. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος άλλου σωματείου, εκτός μόνον του αντίστοιχου της κατηγορίας του.

Δόκιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν οι υπό την έννοια της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου, ανάπηροι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ενηλικιωθεί. Η εγγραφή αυτή γίνεται με την συγκατάθεση των γονέων τους ή αυτών που έχουν την γονική τους μέριμνα ή τέλος του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του. Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν το ½ του ποσού της εγγραφής και των συνδρομών. Έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου. Τα δόκιμα μέλη καταγράφονται σε χωριστό μητρώο και με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους γίνονται αυτομάτως τακτικά.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση έστω και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός απλού μέλους του Σωματείου, μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη, όσα άτομα έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στα Α.μεΑ.

Επίσης το ΔΣ μπορεί να ανακηρύξει ακόμα ως αρωγά μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που καταβάλλουν τακτικά οικονομική εισφορά για τους σκοπούς του Σωματείου.

Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν ασκούν διοίκηση και εγγράφονται σε χωριστά μητρώα μελών.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να εκλέγονται εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν γενικότερα τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαβαίνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το Σωματείο, να ζητούν τακτική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου

Το δικαίωμα αυτό είναι ταυτόχρονα και βασική υποχρέωση των μελών. Είναι ισότιμα μέλη μεταξύ τους και έχουν το δικαίωμα να ζητούν την συνδρομή και την υποστήριξη του Σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Για να μην στερούνται των δικαιωμάτων τους, τα μέλη πρέπει να εκπληρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν με την εγγραφή τους σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δέκα (10) ευρώ και ένα (1) ευρώ σαν μηνιαία συνδρομή.

Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει ανάλογα τα ποσά αυτά. Μέλη που έχουν ταμειακές υποχρεώσεις δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαβαίνουν μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις, στις διάφορες εκδηλώσεις και στους απεργιακούς αγώνες για μερικότερα ή γενικότερα θέματα. Έχουν υποχρέωση να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής, υλικής βλάβης του Σωματείου ή των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από έγγραφη παραίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και αφού προηγουμένως έχει εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές του υποχρεώσεις.

Το μέλος διαγράφεται αν καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από 2 χρόνια. Πριν την διαγραφή το μέλος ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως και του τάσσεται προθεσμία ενός μηνός εντός της οποίας πρέπει να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Το μέλος που διαγράφεται γιατί δεν πλήρωσε τη συνδρομή του, επανεγγράφεται αυτόματα με την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών αλλά η εγγραφή του ισχύει και απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του ένα μήνα μετά την πληρωμή των συνδρομών

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, που δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή που εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου ή γενικά οι πράξεις του μπορούν να επιφέρουν βλάβη σε αυτό, υποβάλλονται στις παρακάτω κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης τους:

α) παρατήρηση, προφορική ή γραπτή επίπληξη

β) προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα χρόνο

γ) οριστική διαγραφή

Οι ποινές εκτός από την περίπτωση (α), που μπορεί να επιβληθεί από το Δ.Σ., επιβάλλονται από τη Γ.Σ μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους.

Η Γ.Σ., πριν πάρει απόφαση, οφείλει να ακούσει το υπό κατηγορία μέλος που καλείται, αφού ανακοινωθεί κατηγορία τουλάχιστον πριν από 5 ημέρες, να υπερασπίσει τον εαυτό του προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο για να αποδείξει την αθωότητά του. Για το χρόνο μέχρι να αποφασίσει η Γ.Σ., μπορεί το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να απαγορεύσει τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες του Σωματείου. Η Γ.Σ. με την ίδια διαδικασία αποφασίζει την άρση της ποινής.

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της παρατήρησης ή της επίπληξης μετά από πρόσκληση σε απολογία προ 5 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:

α. το δικαίωμα εγγραφής των μελών

β. οι μηνιαίες εισφορές των μελών

γ. έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία.

δ. «Από τυχόν επιχορηγήσεις από Κρατικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς κ.λ.π. ή την Ε.Σ.Α.μεΑ.. Από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, καθώς και από τυχόν χορηγίες προς τον Σύλλογο από ιδιώτες, επίσης και από κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου και στην κείμενη νομοθεσία»

ε. έσοδα από εκδρομές, εράνους, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις

στ. οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.

Β. Αντιπροσωπεύεται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και στην Ε.Σ.Α.μεΑ. από αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί για τέσσερα (4) χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Γ. Ελέγχεται από 3μελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Δ. Επίσης εκλέγονται από τη Γ.Σ. η Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου καθώς επίσης ορίζονται από αυτήν και οι Εφορευτικές Επιτροπές Παραρτημάτων, εφόσον το Σωματείο διατηρεί και λειτουργεί παραρτήματα. Τα παραρτήματα διοικούνται από 5μελή Διοικούσα επιτροπή και ελέγχονται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή. Έχουν δε ανώτατο όργανό τους την Γενική Συνέλευση των μελών του παραρτήματος.

Ε. Το ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γ.Σ.

ΣΤ. Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των Νέων με Αναπηρία, των Ατόμων με κινητική αναπηρία, των Γυναικών με Αναπηρία στα δρώμενα του αναπηρικού κινήματος, να αναδειχθούν τα ιδιαιτέρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να ενεργοποιηθούν για την διεκδίκηση, προάσπιση & προώθηση των ανθρωπίνων & κοινωνικών δικαιωμάτων τους συνιστώνται οι εξής θέσεις:

Α)θέση Υπεύθυνου για θέματα Ατόμων με κινητική αναπηρία

Β)θέση Υπεύθυνου για Θέματα Γυναικών με Αναπηρία - Πολιτισμού

Γ)θέση Υπεύθυνου για Θέματα Νέων με Αναπηρία

Οι υπεύθυνοι των παραπάνω θέσεων εκλέγονται από την γενική συνέλευση, μετά από πρόταση του ΔΣ, των παρόντων μελών της Γ.Σ, ή και με αυτοπρόταση του ιδίου του μέλους. Μέχρι την πρώτη εκλογή των παραπάνω υπευθύνων από τη Γ.Σ., τα πρόσωπα αυτά μπορούν να οριστούν με απόφαση του Δ.Σ.

Για τη θέση του υπεύθυνου για θέματα ατόμων με κινητική αναπηρία, ο υποψήφιος ανεξαρτήτως φύλου πρέπει να έχει κινητική αναπηρία,

Για τη θέση υπευθύνου για θέματα γυναικών με αναπηρία – Πολιτισμού η υποψήφια πρέπει να είναι γυναίκα.

Για τη θέση υπεύθυνου για θέματα Νέων με αναπηρία ο υποψήφιος ανεξαρτήτως φύλου πρέπει να έχει ηλικία μέχρι 35 ετών

Η ψηφοφορία θα γίνεται με ονομαστική κλήση, με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει η Γ.Σ., ποτέ όμως δια βοής.

Η θητεία τους θα διαρκεί 4 χρόνια. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του ΔΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: ο κάθε υπεύθυνος είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν την κατηγορία που εκπροσωπεί και ειδικότερα:

Α)ο υπεύθυνος ατόμων με κινητική αναπηρία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με κινητική αναπηρία (π.χ. προσβασιμότητα), και γενικότερα τα άτομα με αναπηρία που είναι αποκλεισμένα από την κοινωνική ζωή του τόπου. Εκπροσωπεί τα παραπάνω άτομα του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα σε οποιαδήποτε κρατική αρχή, κρατικό φορέα ή ιδιώτη σε σχέσεις ή διαφορές που αφορούν τα ανωτέρω άτομα

Β)Η υπεύθυνη για θέματα γυναικών με αναπηρία - Πολιτισμού μεριμνά για τη διάχυση της διάστασης του φύλου στα μέτρα και τις πολιτικές που ο Σύλλογος προτείνει στα αρμόδια όργανα της ελληνικής Πολιτείας. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλους φορείς και Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του φύλου σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές και στα μέτρα που είτε εφαρμόζουν αυτοί οι φορείς και Οργανώσεις, είτε προτείνουν. Επίσης προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλους πολιτιστικούς φορείς και Συλλόγους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα σε οποιαδήποτε κρατική αρχή, κρατικό φορέα ή ιδιώτη σε σχέσεις ή διαφορές που αφορούν τα ανωτέρω άτομα

Γ)Ο Υπεύθυνος για θέματα νέων με αναπηρία είναι αρμόδιος να προτείνει στο ΔΣ την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τους νέους με αναπηρία. Είναι αρμόδιος για τη συμπερίληψη των αναγκών των νέων με αναπηρία στις προτάσεις που υποβάλλει το ΔΣ στους τοπικούς φορείς.

Προτείνει στο ΔΣ την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλους φορείς και Οργανώσεις νέων σε τοπικό & εθνικό επίπεδο, με στόχο την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές και στα μέτρα που είτε εφαρμόζουν αυτοί οι φορείς και Οργανώσεις, είτε προτείνουν.

Εκπροσωπεί τους νέους του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα σε οποιαδήποτε κρατική αρχή, κρατικό φορέα ή ιδιώτη σε σχέσεις ή διαφορές που αφορούν τα ανωτέρω άτομα

ΑΡΘΡΟ 10. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά τον χρόνο στο πρώτο 6μηνο, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.

Όταν συγκροτείται κανονικά αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του Σωματείου και αποφασίζει έγκυρα για όλες τις υποθέσεις του.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα μέλη στη Συνέλευση κατά την έναρξη των εργασιών της.

Μαζί με τον Πρόεδρο εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν, τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους ή από όσους αναφέρονται σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Έχει το δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα θορυβώδης οπότε η Συνέλευση αυτή συνεχίζεται μετά παρέλευση δεκαπέντε (15) ακριβώς ημερών χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο με οσαδήποτε παρόντα μέλη με όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρόλαβαν να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις.

Τα πρακτικά της Γ.Σ. συντάσσονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή από δύο πρακτικογράφους που εκλέγονται από την Γ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης, τον νομικό σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Στο πρακτικό αυτό σημειώνονται και καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Συνέλευση:

Α. Γίνεται λογοδοσία από το Δ.Σ. για το έτος που πέρασε και υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. όπως και απολογισμός και ισολογισμός ταμείου και έγκριση αυτών.

Β. Υποβάλλεται από την Ε.Ε. έκθεση ελέγχου.

Γ. Υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Δ. Συζητούνται όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το Δ.Σ. την κρίνει αναγκαία ή υποβληθεί αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/10 το λιγότερο των μελών που δεν έχουν ταμειακές εκκρεμότητες. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα οπότε το Δ.Σ. ή η Ε.Ε. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να την συγκαλέσει.

Σε περίπτωση αμέλειάς τους να συγκαλέσουν την Συνέλευση, μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών (άρθρο 96 ΑΚ).

Εφόσον όμως η Γ.Σ., κρίνει ότι τα θέματα για τα οποία συζητήθηκε με αίτηση μελών είναι αβάσιμα και έγιναν για κωλυσιεργία, δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση σαν ανάρμοστη συμπεριφορά τους και να επιβάλλει σε αυτούς τα έξοδα της Συνέλευσης. Το αβάσιμο θέμα δεν μπορεί να υποβληθεί πάλι από τα ίδια πρόσωπα πριν από την παρέλευση 2ετίας.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Για την σύγκληση των Συνελεύσεων τα τακτικά μέλη ειδοποιούνται με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις στις οποίες πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συγκέντρωσης και τα προς συζήτηση θέματα. Επίσης να αναφέρει ότι αν δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη καθορισμένη ημερομηνία.

Αν η έγγραφη πρόσκληση απαιτεί χρόνο είναι δυνατή η πρόσκληση με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου για ένα μήνα πριν την ημερομηνία της συνέλευσης ή η δημοσίευση της πρόσκλησης σε τοπική εφημερίδα τουλάχιστον για τρεις συνεχείς εβδομάδες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Η ατομική πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που θα δηλώσει στη γραμματεία του συλλόγου το μέλος του συλλόγου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του μέλους εφόσον δηλώσει ότι το επιθυμεί.

Θέμα που δεν αναγράφεται στις προσκλήσεις δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε στις Έκτακτες Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος τα τακτικά μέλη που δεν έχουν ταμειακές εκκρεμότητες.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το λιγότερο το 1/4 των μελών χωρίς ταμειακές εκκρεμότητες.

Αν δεν γίνει η απαρτία αυτή, συνέρχεται νέα Συνέλευση σε 15 ημέρες την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής χώρου και χρόνου τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει απαρτία με όσα μέλη παρευρίσκονται. Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να προστεθεί στην δεύτερη αυτή Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στερούνται ψήφου όποτε η ψηφοφορία αφορά τα όργανα αυτά ύστερα από μομφή εναντίον τους. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ και την Ε.Ε., απαλλαγή του Δ.Σ. , της Ε.Ε. ή απλού μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα.

Η έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού και η ψήφιση άλλων θεμάτων γίνεται με ονομαστική κλήση, με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει η Γ.Σ., ποτέ όμως δια βοής.

Το δικαίωμα της ψήφου ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση. Ψηφίσματα που κατατίθενται στο προεδρείο της Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν μετά τη λήξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τέσσερα χρόνια μεταξύ των τακτικών μελών χωρίς ταμειακές εκκρεμότητες, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένα σαν τακτικά μέλη 3 τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.

Εκλογή του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της τετραετίας, όποτε παραστεί ανάγκη τέτοιας εκλογής, ιδιαίτερα ύστερα από παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών ή πτώση μετά από καταψήφιση του Δ.Σ, σε πρόταση μομφής, οπότε υποχρεωτικά προκηρύσσονται αρχαιρεσίες-εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και άλλων συναφών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και αν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί να το πράξει για οποιοδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο σύμβουλο με βάση τους σταυρούς προτίμησης.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου βρεθεί σύμβουλους που δεν έχει κώλυμα για σύγκληση του Δ.Σ.

Εκλέγει μεταξύ των 9 συμβούλων τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα με τον αναπληρωτή του, τον Ταμία με τον αναπληρωτή του και τον Οργανωτικό Γραμματέα με τον αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση μη συγκροτήσεως σε σώμα, συνέρχεται και πάλι εντός 10 ημερών από την λήξη της πρώτης προθεσμίας. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, η εφορευτική επιτροπή που διενήργησε τις τελευταίες αρχαιρεσίες συνέρχεται μέσα σε τρεις ημέρες και προκηρύσσει νέες. Μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. το παλαιό ασχολείται με τις τρέχουσες λειτουργίες του Σωματείου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής (4) και αρχίζει πάντοτε από την επομένη των εκλογών.

Το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα εάν καλυφθούν οι θέσεις του Προέδρου, του Α Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και Οργανωτικού Γραμματέα.

Στις ανωτέρω θέσεις εκλέγονται κατά προτεραιότητα κατά την αναγραφόμενη σειρά άτομα με εμφανή αναπηρία (π.χ. αισθητηριακή, κινητική). Αν τα εκλεγμένα με εμφανή αναπηρία μέλη δεν επιθυμούν ή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανωτέρω θέσεις, αυτές καλύπτονται από τα λοιπά εκλεγμένα μέλη.

Β. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εκτάκτως όταν, κατά την κρίση του Προέδρου, παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τουλάχιστον 4 σύμβουλοι με αίτησή τους στον Πρόεδρο. Η σύγκλιση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο Αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκλιση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατατίθενται στην Γραμματεία του Σωματείου τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες πέντε εκ των συμβούλων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Γ. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αδικαιολόγητης σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αποχής μέλους του Δ.Σ., αντικαθίσταται οριστικά από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο. Σε περίπτωση όμως προσωρινής και δικαιολογημένης πάνω από μήνα απουσίας, αντικαθίσται αυτό προσωρινά από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει, εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτή. Η απουσία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους έξι μήνες.

 

Δ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου.

Δεν ευθύνονται εφόσον ήταν απόντα κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Α. Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται υπεύθυνα και αλληλέγγυα την περιουσία του Σωματείου, προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου και γενικά των Α.μεΑ., αποφασίζει έγκυρα για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη, για την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων του και γενικά για κάθε θέμα που επηρεάζει αντικειμενικά τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου. Καταρτίζει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Σωματείου και μελετάει, επεξεργάζεται, συγκεντρώνει και εγκρίνει οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο και κάθε πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Β. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να φυλάσσει τα εξής βιβλία:

α. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

β. Βιβλίο Μητρώου Μελών

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

δ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

ε. Βιβλίο Ταμείου

στ. Βιβλίο Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής

ζ. Διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο.

Γ. Το Δ.Σ. με απόφασή του διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την υπηρεσία και τη μισθοδοσία του, εγκρίνει τη σχετική σύμβαση εργασίας η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.

Το υπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τελεί κάτω από τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Το Δ.Σ. προσλαμβάνει επίσης για την κάθε υπόθεση του Σωματείου δικηγόρο σαν νομικό σύμβουλο του Σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως και τη συγκεκριμένη κάθε φορά αμοιβή του.

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Παρίσταται και εκπροσωπεί το Σωματείο σε οποιαδήποτε κρατική αρχή, οποιοδήποτε κρατικό φορέα ή ιδιώτη σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα γενικά έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής, ασκεί δε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το νόμο και το καταστατικό.

Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Προασπίζει τα συμφέροντα του Σωματείου και των μελών, καθώς και την περιουσία του Σωματείου και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του Σωματείου.

Προεδρεύει σε κάθε άλλη συγκέντρωση του Σωματείου, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Β. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, το μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. τα οποία υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι στα συμβούλια σύμβουλοι.

Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και φύλαξη του υλικού και κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στο Σωματείο και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αναπληρωματικό Γενικό Γραμματέα.

Γ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες και υπογράφει. Πληρώνει κάθε δαπάνη και μισθοδοσίες προσωπικού ύστερα από σχετικό ένταλμα που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό. Καταθέτει στο όνομα του Σωματείου οποιοδήποτε ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ. και πραγματοποιεί αναλήψεις ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους για την χρήση της προηγούμενης χρονιάς και συγκεκριμένα 1/1-31/12 του προηγουμένου έτους.

Ο Ταμίας πρέπει να είναι φερέγγυος. Ουδέποτε ο Ταμίας εκτελεί χρέη λογιστή.

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών των τακτικών μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή οικονομική παροχή προς το Σωματείο.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Δ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Σωματείου. Βρίσκεται πάντα σε άμεση επικοινωνία με τα παραρτήματα ή τις τοπικές επιτροπές εφόσον έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια του Νομού.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα.

Ε. Αν τα μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή και οποιαδήποτε άλλα μέλη του Σωματείου απασχοληθούν για λογαριασμό του Σωματείου ύστερα από συγκεκριμένη απόφαση και εντολή του Δ.Σ. δικαιούνται να παίρνουν από το ταμείο του Σωματείου τα έξοδα κίνησης και παραμονής τους καθώς επίσης και αποζημίωση οικονομική από ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με τετραετή θητεία.

Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους και για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. αποκλείεται. Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγενείας κατευθείαν απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού.

Σε περίπτωση συνεκλογής συγγενών, δεν ανακηρύσσεται εκείνος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή της Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους ή των επομένων του κατά σειρά αν αυτός κωλύεται και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή δύο μελών της, καλούνται οι αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας.

Β. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλει σχετική έκθεση σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση. Στη διάθεσή της τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.

Η Ε.Ε. σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. και άρνησής του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, μπορεί να ορίσει προσωρινό Δ.Σ. για τη σύγκληση συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Είναι υποχρεωμένη ανά 6μηνο να συνέρχεται και να προβαίνει σε έλεγχο, σημειώνοντας στο βιβλίο εκθέσεών της τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχου της και δικαιούται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα γνώμης χωρίς ψήφο.

Επίσης γνωστοποιεί στα μέλη του Σωματείου τις εκθέσεις του οικονομικού ελέγχου.

Η Ε.Ε. για τη διενέργεια του ελέγχου της στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου δικαιούται να προσλάβει υπάλληλο για χρονικό όμως διάστημα το πολύ 3 ημερών.

Η αντιμισθία τούτου βαρύνει το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε., αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και στην Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς και οποιαδήποτε μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πραγματοποιούνται πάντοτε από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν τα προσόντα εκλογιμότητας και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια άτομα δεν μπορούν να είναι μέλη τακτικά ή συμπληρωματικά της Εφορευτικής Επιτροπής και να είναι υποψήφια για οποιοδήποτε καταστατικό όργανο του Σωματείου ή για τις θέσεις αντιπροσώπων αυτού στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την Ε.Σ.Α.μεΑ.. Σε περίπτωση που εκλεγεί τυφλός στην Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να συμμετέχει με άτομο της εμπιστοσύνης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για κανένα καταστατικό όργανο του Σωματείου ή για τις θέσεις αντιπροσώπων αυτού στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την Ε.Σ.ΑμεΑ.. Όταν πρόκειται για διεξαγωγή αρχαιρεσιών-εκλογών, τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους από την τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική του παλαιού Δ.Σ.) της λήξης της θητείας των καταστατικών οργάνων. Σε περίπτωση που προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές μετά από υπερψήφιση μομφής σε έκτακτη Γ.Σ. τις εκλογές αυτές διεξάγει η ίδια Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις παραπάνω ψηφοφορίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της και επιμελείται και επιβλέπει την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών και διεξάγει την ψηφοφορία και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς του.

Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τα αποτελέσματά της, τηρείται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου.

Εφόσον λειτουργούν παραρτήματα του Σωματείου βάσει των διατάξεων του παρόντος καταστατικού οι εκλογές για τα όργανα των παραρτημάτων, το Δ.Σ. και την Ε.Ε. καθώς επίσης και αυτές για τους αντιπροσώπους για τους δευτεροβάθμιους φορείς και την Ε.Σ.Α.μεΑ. γίνονται από Εφορευτικές Επιτροπές οι οποίες ορίζονται κατά τον τρόπο που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και αποτελούνται από 3 αναπληρωματικά μέλη τα οποία είναι τακτικά, δεν έχουν ταμειακές εκκρεμότητες και ανήκουν στην δύναμη των παραρτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ

α. Με την λήξη της θητείας των καταστατικών οργάνων πραγματοποιούνται γενικές αρχαιρεσίες-εκλογές, για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων του Σωματείου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων των παραρτημάτων πραγματοποιούνται στην έδρα των παραρτημάτων.

β. Τριάντα (30) μέρες πριν από τη λήξη των 2 καταστατικών οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε.) το Δ.Σ. προκηρύσσει γενικές αρχαιρεσίες-εκλογές και καλεί με έγγραφη ατομική πρόσκληση όλα τα μέλη του Σωματείου.

Η ατομική πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που θα δηλώσει στη γραμματεία του συλλόγου το μέλος του συλλόγου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του μέλους, εφόσον δηλώσει ότι το επιθυμεί.

γ. Τα ενδιαφερόμενα μέλη για να εκλεγούν και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν εν ισχύει απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στη γραμματεία του Σωματείου το αργότερο επτά (7) μέρες πριν τις εκλογές, στην οποία αναγράφεται το όργανο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα (Δ.Σ., Ε.Ε., αντιπρόσωποι για δευτεροβάθμιους φορείς ή την Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τα όργανα των παραρτημάτων. Κάθε υποψήφιος μαζί με την δήλωση υποψηφιότητας καταθέτει στο Ταμείο του Σωματείου το ποσό των δέκα (10) ευρώ ως παράβολο, το οποίο μπορεί να αυξάνει ή μειώνει η Γ.Σ. με απόφασή της και εξοφλεί κάθε οικονομική του οφειλή προς αυτό. Μετά την έγγραφη υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας κανείς υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

δ. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και εντός δύο (2) ημερών η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει σε συνεδρίασή της τους υποψηφίους μετά από έλεγχο των από το καταστατικό και το νόμο απορρεόντων προσόντων εκλογιμότητας.Εκτυπώνει εντός πέντε (5) ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων σε συνεργασία με το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια στα οποία οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά με πρώτους τους υποψηφίους για το Δ.Σ. με την ένδειξη υποψήφιοι για το Δ.Σ. και αμέσως μετά κάτω από την ένδειξη υποψήφιοι για την Ε.Ε. αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Κατά τον ίδιο τρόπο συντάσσουν τα ψηφοδέλτια για τη Διοικούσα Επιτροπή και την Ε.Ε. των παραρτημάτων οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

Το ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την Ε.Σ.Α.με.Α. συντάσσεται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και της Ε.Σ.Α.με.Α.. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι είναι απολύτως ομοιόμορφα σε χρώμα και σε σχήμα για κάθε όργανο.

ε. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται κατά την ημέρα που ορίζεται από το Δ.Σ. στην ίδια πρόσκληση αναγράφεται και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές λαμβάνουν χώρα σε περισσότερες από μία ημέρες, το πολύ μέχρι δύο, πάντοτε συνεχείς. Στην ίδια πρόσκληση αναγράφεται και η αλφαβητική σειρά των μελών με βάση την οποία θα προσέρχονται να ψηφίσουν. Οι εκλογές διενεργούνται πάντοτε παρουσία νομικού συμβούλου ή δικαστικού αντιπροσώπου. Εάν κατά την λήξη της ορισθείσας ώρας για την περάτωση της ψηφοφορίας υπάρχουν μέλη που δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να παρατείνει την ψηφοφορία.

στ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά χωρίς ταμειακές υποχρεώσεις μέλη του Σωματείου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη του Σωματείου που είναι οργανωμένα σε παραρτήματα ψηφίζουν στα παραρτήματα την ίδια μέρα και ώρα οπότε η Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει εκεί τις εκλογές ανακοινώνει τα αποτελέσματα τηλεφωνικά και τηλεγραφικά ή με Φαξ μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και αποστέλλει συστημένα ή προσκομίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Σωματείου την επομένη των εκλογών μέρα όλο το εκλογικό της υλικό και τις σχετικές καταστάσεις στη Γραμματεία του Σωματείου.

ζ. Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με όλα τα ψηφοδέλτια καθώς επίσης και με λευκό ψηφοδέλτιο και με ένα φάκελο που έχει την σφραγίδα του Σωματείου. Οι τυφλοί δύναται να χρησιμοποιούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος άτομο της εμπιστοσύνης τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει από 1-9 σταυρούς για το Δ.Σ. και από 1-3 για την Ε.Ε. Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο και στην συνέχεια ρίχνει αυτόν στην κάλπη.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά να υπάρχει το σχετικό παραβάν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Για την Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος και την Ε.Ε. αυτού οι ψηφοφόροι δικαιούνται να βάλουν από 1-5 για την Δ.Ε. και από 1-3 για την Ε.Ε. Για την εκλογή των οργάνων των παραρτημάτων χρησιμοποιείται διαφορετική κάλπη από αυτήν που χρησιμοποιείται για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Σωματείου.

Προκειμένου για την εκλογή των αντιπροσώπων στους δευτεροβάθμιους φορείς και στην Ε.Σ.Α.μεΑ. ο ψηφοφόρος δικαιούται να βάλει από έναν σταυρό έως όσους σταυρούς επιθυμεί. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε σχετικό φάκελο ο οποίος ρίχνεται σε ειδική κάλπη που υπάρχει στην έδρα και στα παραρτήματα που πραγματοποιούνται σχετικές ψηφοφορίες. Οι υποψήφιοι δύνανται να ορίζουν αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν το μοναδικό δικαίωμα της υποβολής παρατηρήσεων και ενστάσεων εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη παράτασής της, η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει τις τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και αφού αποφανθεί επ αυτών προχωρεί στην αποσφράγιση της κάλπης και την διαλογή των ψηφοδελτίων αφού πρώτα καταμετρήσει τους φακέλους παρουσία του νομικού συμβούλου ή του δικαστικού αντιπροσώπου.

Εκλέγονται στο Δ.Σ. οι πρώτοι πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι, ένας από κάθε κατηγορία αναπηριών, που είναι:

1. Παραπληγικών και κινητικά αναπήρων

2. Τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης / κωφών και ατόμων με προβλήματα ακοής

3. Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και πασχόντων από αιμορροφιλία / νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση και μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού.

Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες τότε η εκλογή στο Δ.Σ. γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι είναι επιλαχόντες κατά την σειρά των περισσότερων σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας από αυτούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωση για την σειρά κατάταξης μεταξύ τους.

Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων της Ε.Ε. του Σωματείου γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των παραρτημάτων ακολουθούν την ίδια διαδικασία κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων και την ανακήρυξη των εκλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων για την Διοικούσα Επιτροπή και την Ε.Ε. του παραρτήματος. Η εκλογή και η ανακήρυξη των μελών της Ε.Ε. του Σωματείου, της Δ.Ε. και της Ε.Ε. των παραρτημάτων, γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι για αυτά τα όργανα.

Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την Ε.Σ.Α.μεΑ. γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να διαμορφωθεί η σειρά των υποψηφίων και ανακηρύσσονται ως αντιπρόσωποι με βάση το εκλογικό μέτρο και την διαδικασία που προβλέπουν τα καταστατικά των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και της Ε.Σ.Α.μεΑ.. Ειδικότερα, εάν με βάση τα αποτελέσματα το Σωματείο εκλέγει τόσους ή λιγότερους αντιπροσώπους από τις κατηγορίες των αναπηριών, όπως αυτές αναφέρονται αριθμητικά στο παρόν άρθρο, η ανακήρυξη γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο πλειοψηφίσας υποψήφιος της κατηγορίας διαμορφώνοντας έτσι την σειρά των πρώτων τριών (3) επιτυχόντων. Εάν οι αντιπρόσωποι είναι λιγότεροι των τριών, εκλέγονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι πρώτοι υποψήφιοι των κατηγοριών. Οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι εκλέγονται με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες τότε η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι.

Προκειμένου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Σωματείου καθώς επίσης και για αντιπροσώπους συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα για αυτά τα όργανα που δίνουν οι κάλπες της έδρας του Σωματείου και των παραρτημάτων αυτού.

Μετά την λήξη της διαδικασίας διαλογής και ανακήρυξης συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό αρχαιρεσιών στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας.

Αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού των αρχαιρεσιών είναι και ο κατάλογος των ψηφισάντων μελών ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και τον νομικό σύμβουλο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι τυχόν ενστάσεις και οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής για αυτές. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον νομικό σύμβουλο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται στην έδρα του Σωματείου καθώς επίσης και σε όλα τα παραρτήματα αυτού που διεξήχθησαν εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και εκπροσώπηση των Α.μεΑ. με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα του Σωματείου στις έδρες των συμβουλίων περιοχής ή σε μεγάλες πόλεις είτε όπου το Δ.Σ. του Σωματείου κρίνει ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση παραρτήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση παραρτήματος είναι η παρουσία στην συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα τουλάχιστον 60 μελών του Σωματείου. Τα παραρτήματα του Σωματείου διοικούνται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή και από 3μελή Ε.Ε που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 21 και 22 του παρόντος καταστατικού.

Ανώτατο όργανο του παραρτήματος είναι η τοπική Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 10 έως και 15 του παρόντος καταστατικού που αφορούν την Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. με την απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος διορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποία λήγει με την εκλογή της νέας Δ.Ε. κατά τις πρώτες γενικές αρχαιρεσίες του Σωματείου μετά την ίδρυση του παραρτήματος.

Το Δ.Σ. διορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή όποτε παραστεί ανάγκη. Το παράρτημα εκπροσωπεί τα Α.μεΑ. με βάση τις διατάξεις και τους σκοπούς του ισχύοντος καταστατικού στην περιφέρεια ευθύνης του. Το Δ.Σ. καταρτίζει και εισηγείται στην πρώτη Γενική Συνέλευση τον κανονισμό λειτουργίας των παραρτημάτων ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, της κείμενης νομοθεσίας και των αρχών της καλής και αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των παραρτημάτων.

2. Στα πλαίσια του Σωματείου δύνανται να συνιστώνται τμήματα κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα μέλη αυτών των τμημάτων γίνονται μέλη των εθνικών, περιφερειακών ή και νομαρχιακών φορέων που εκπροσωπούν την αντίστοιχη κατηγορία. Το Δ.Σ. καταρτίζει και θέτει σε εφαρμογή μετά από την έγκρισή του από την Γ.Σ. τον κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων κατά κατηγορία αναπηρίας λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αυτοτέλειας των κατηγοριών και την αρχή της συλλογικής εκπροσώπησης όλων των Α.μεΑ. σε επίπεδο νομού.

Στον ως άνω κανονισμό προβλέπονται τα όργανα συντονισμού των τμημάτων, η διασύνδεσή τους με τους εθνικούς φορείς που εκπροσωπούν την συγκεκριμένη κατηγορία και κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.

3. Σε περιοχές που είναι αδύνατη η ίδρυση παραρτημάτων το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να ορίζει τοπικές επιτροπές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και βρίσκεται σε απαρτία αποτελούμενη από το ήμισυ συν ένα των τακτικών και άνευ ταμειακών εκκρεμοτήτων μελών.

Επίσης διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος. Με την διάλυση του Σωματείου, αυτό τίθεται σε εκκαθάριση που διενεργεί Επιτροπή που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. σε άλλο ομοειδές Σωματείο ή δευτεροβάθμια οργάνωση ή στην Ε.Σ.Α.μεΑ..

ΑΡΘΡΟ 25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Σωματείου που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. με ατομική πρόσκληση στα μέλη.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και βρίσκεται σε απαρτία με το ήμισυ συν ένα των τακτικών και άνευ ταμειακών εκκρεμοτήτων μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τους νόμους καθορίζεται από αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης και στο κέντρο θα φέρει άτομο πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο και άτομο με ακρωτηριασμένο πόδι με ενωμένα τα χέρια σε χαιρετισμό που συμβολίζουν την ενότητα του κινήματος των Ατόμων με Αναπηρία .

ΑΡΘΡΟ 28

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει 28 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

 

Πτολεμαϊδα 06-03-2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.