Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

ΚΥΑ Δ 13/ οικ ./33475/1935/15.06.2018 ( ΦΕΚ 2281/15.06.2018 τεύχος Β ') Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΚΥΑ Δ 13/ οικ ./33475/1935/15.06.2018 ( ΦΕΚ 2281/15.06.2018 τεύχος Β ')  Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 (ΦΕΚ 2281/15.06.2018 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ανωτέρω ΚΥΑ αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) είναι μεταξύ άλλων και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δήμοι), και τα Κέντρα Κοινότητας.

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο τα αρμόδια όργανα των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας:

α) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρμογή του προγράμματος και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.

β) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, πχ άστεγοι.

γ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και ιδίως τους άστεγους, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπλήρωση της αίτησης, υποστήριξη για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού).

δ) Επεξεργάζονται και υποβάλλουν τις αιτήσεις στην πλατφόρμα του προγράμματος.  (άρθρο 4 παρ.1.1.β και 2)

ε) Ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  (άρθρο 4 παρ. 1.1.β)

στ) Διεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, ή μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, για την επαλήθευση του τόπου διαμονής, της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. (άρθρο 8 παρ.2)

ζ) Ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

η) Διασυνδέουν τα μέλη των νοικοκυριών με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. (άρθρο 4 παρ.4)

θ) Καταγράφουν τις παραπομπές και συντάσσουν ατομικό/οικογενειακό πλάνο κοινωνικής επανένταξης με επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τις ομάδες προτεραιότητας

ι) Παρακολουθούν την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο.

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 15, η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2018, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, οπότε και παύει να ισχύει η Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄128) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».


Αναλυτικά η ΚΥΑ« Επιστροφή