Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

ΚΥΑ 60136/1580: Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων

ΚΥΑ 60136/1580: Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10

Αθήνα, 15/12/2017
Αρ. πρωτ.: οικ.60136/1580

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου του Ν. 4506/2017 Ανανέωση - τροποποίηση - κωδικοποίηση της σύμβασης περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).

9. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11-112015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441) και με την αριθμ. Υ43/3-5-2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 1510).

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.60118/11832/15.12.2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

11. Την αρ. πρωτ..59559/688 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψος ενός εκατομμυρίου, διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.280.000 €) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ.33-220 ΚΑΕ 2349).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Την υλοποίηση προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως για Κωφούς και Βαρήκοους (πρόγραμμα).

Άρθρο 2

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας για τους κωφούς και βαρήκοους μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση, μετατροπή ομιλίας σε γραπτό κείμενο) με τη χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας.

Άρθρο 3

Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.). Ο φορέας δύναται να αναθέτει με διαδικασίες διαγωνισμού σε άλλους φορείς την εκτέλεση συγκεκριμένων υποέργων ή δράσεων του προγράμματος και να καλύπτει τις ανάγκες σε προσωπικό με σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακολουθώντας τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης του ν.4412/2016 (Α΄ 147) ή με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού δυνάμει ειδικών διατάξεων.

Άρθρο 4

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων που παρατίθενται ακολούθως :

α) Διαχείριση έργου, από 01.01.2018 έως 31.12.2019.

β) Δημιουργία υποδομής για εξ αποστάσεως διερμηνεία - 6 σταθμοί διερμηνείας στο ΕΙΚ, από 01.01.2018 έως 28.02.2018.

γ) Επιλογή και επιμόρφωση διερμηνέων που θα εργαστούν στο πρόγραμμα, από 01.01.2018 έως 31.01.2018.

δ) Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας του προγράμματος - 2 σταθμοί επί 24 ώρες, από 01.02.2018 έως 28.02.2018.

ε) Υλοποίηση καθολικού προγράμματος, από 01.03.2018 έως 31.12.2019.

στ) Επέκταση προγράμματος relay με σταθερούς σταθμούς επικοινωνίας – πιλοτικό πρόγραμμα, από 01.03.2018 έως 01.03.2019.

ζ) Κατάρτιση νέων διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους, από 01.03.2018 έως 31.12.2018.

η) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ΕΝΓ), από 01.01.2018 έως 01.09.2019.

θ) Ανάπτυξη λογισμικού για παροχή εφαρμογής αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας σε γραπτό κείμενο και προμήθεια λογισμικού για υποτιτλισμό, από 01.02.2018 έως 31.06.2019.

ι) Αξιολόγηση και διάχυση αποτελεσμάτων του Προγράμματος, από 01.01.2018 έως 31.12.2019.

ια) Γενικά έξοδα έργου.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται στην τήρηση διακριτού φακέλου με όλα τα στοιχεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου υλοποίησης του προγράμματος καθώς και στην παροχή όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών ή στοιχείων εκτέλεσης του προγράμματος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5

1. Για την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ., από ένα μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ. και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου καθώς και τη σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσης του προγράμματος. Όλες οι αναφορές υποβάλλονται στο Φορέα Υλοποίησης και στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται το πρόγραμμα για την επαλήθευση της προόδου υλοποίησής του, σύμφωνα με σχέδιο δράσεων του προγράμματος.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 6

1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, χρηματοδοτοτείται το Εθνικό ‘Ιδρυμα Κωφών με το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.280.000) ευρώ.

2. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος για το έτος 2018 για τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η κατανομή της δαπάνης ανά δράση δύναται να επικαιροποιείται με απόφαση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή δράσεων: Διαχείριση του προγράμματος
Ποσό (ευρώ): 140.000

Περιγραφή δράσεων: Δημιουργία υποδομής για εξ αποστάσεως διερμηνείας για 6 σταθμούς διερμηνείας στο ΕΙΚ
Ποσό (ευρώ): 36.874

Περιγραφή δράσεων: Επιλογή και επιμόρφωση διερμηνέων που θα εργαστούν στο πρόγραμμα 1.1.18 – 31.01.18
Ποσό (ευρώ): 6.000

Περιγραφή δράσεων: Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας του προγράμματος 2 σταθμοί επί 24 ώρες από 31.01.18 – 28.02.18
Ποσό (ευρώ): 14.000

Περιγραφή δράσεων: Υλοποίηση προγράμματος 4 σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο 31.01.18 - 28.02.2019
Ποσό (ευρώ): 576.000

Περιγραφή δράσεων: Επέκταση προγράμματος relay με σταθερούς σταθμούς επικοινωνίας – πιλοτικό πρόγραμμα
Ποσό (ευρώ): 95.300

Περιγραφή δράσεων: Κατάρτιση νέων διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους (για 20 διερμηνείς)
Ποσό (ευρώ): 50.000

Περιγραφή δράσεων: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ΕΝΓ)
Ποσό (ευρώ): 80.000

Περιγραφή δράσεων: Ανάπτυξη λογισμικού για παροχή εφαρμογής αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας σε γραπτό κείμενο και αγορά λογισμικού για υποτιτλισμό:
Ποσό (ευρώ): 250.000

Περιγραφή δράσεων: Αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων
Ποσό (ευρώ): 20.000

Περιγραφή δράσεων: Γενικά έξοδα έργου
Ποσό (ευρώ): 11.826

Σύνολο: 1.280.000

3. Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος καταβάλλεται εντός του 2017 και κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος, του Φορέα Υλοποίησης. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης και οι πληρωμές για την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.

4. Πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του προγράμματος, στο οποίο αναλύονται οι επί μέρους ενέργειες, η αντίστοιχη δαπάνη των ενεργειών που βαρύνει τον φορέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

5. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έγκριση χρήσης διαθεσίμων από τον τηρούμενο λογαριασμό του προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτρέπεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, δύνανται να επικαιροποιείται από το Φορέα Υλοποίησης ενημερώνοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Φορέα Υλοποίησης, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και παρακολουθούνται διακριτά.

8. Εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, με τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προκειμένου να επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι είτε στο τακτικό αποθεματικό είτε σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
2. Γ.Λ.Κ. Δ/νση 20η Προϋπολογισμού, Πανεπιστημίου 37- Αθήνα.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοιν. Αλλ/γγύης,
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας,
5. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών,
7. Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)« Επιστροφή