Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015

Χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015

Χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015
 
Συχνό είναι το ερώτημα των δήμων που έχουν την αρμοδιότητα της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, στο μεταίχμιο της αλλαγή των οικονομικών χρήσεων, σχετικά με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και τον προϋπολογισμό τους.
 
 
Ερώτημα: Ο προϋπολογισμός 2016 του Δήμου δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Μπορούν να εκδοθούν χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015; Τα χρήματα έχουν κατατεθεί στη τράπεζα για λογαριασμό μας.
 
 
Απάντηση:  
 
Η αρμοδιότητα χορήγησης των «προνοιακών επιδομάτων» μεταβιβάστηκε στους Δήμους από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτ/σεις από 1/1/2011 κατά τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περιπτ. 17 του Ν. 3852/10 (Εγκ. ΥΠΕΣ 61/74894/30-12-2010 & 23/7479/15-2-2011) [ΚΑ ΕΣ 0621 – ΚΑ ΕΞ 15/6741].
 
Με την με αριθμό πρωτ. 77/4-1-2016 εντολή του ΥΠΕΣ χορηγήθηκε το ποσό των 111.287.343,23 Ευρώ από τους ΚΑΠ 2016, σε 64 Δήμους για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων μηνών ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2015 (Στ΄διμήνου 2015), στους δικαιούχους όλης της Επικράτειας. Ήδη οι λογαριασμοί των 64 Δήμων άρχισαν να πιστώνονται από το Τ.Π.&Δ. με τα αντίστοιχα δικαιούμενα ποσά.
Ανεξάρτητα αν οι συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν εγκεκριμένο ή όχι Προϋπολογισμό οικον. έτους 2016, προχωρούν στην διαδικασία της άμεσης χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.
Αν κάποιος Δήμος δεν έχει εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικον. έτους 2016, ισχύει ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 2015 (όπως αυτός είχε διαμορφωθεί στο τέλος της χρήσης), πλασματικά ως προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016 (βλέπε Ενημερωτικό Δελτίο 31.12.2015).
Η δαπάνη διατίθεται βάσει του άρθρου 160 ΚΔΚ (Ν. 3463/06), και ισχύει μόνο για τις υποχρεωτικές δαπάνες άρθρου 158 παρ. 1 Ν. 3463/06, καθώς και για τις χρηματοδοτούμενες από την κεντρική διοίκηση δαπάνες.
Στις υποχρεωτικές δαπάνες άρθρου 158 παρ. 1 Ν. 3463/06, έχει προστεθεί περιπτ. ιδ΄από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν. 4038/12 «για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων».
Η Υπηρεσία θα πρέπει να προέλθει στην Ανάληψη Υποχρέωσης (ΠΔ 113/10) ισόποσης με τη χρηματοδότηση και στη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης με απόφαση της Ο.Ε., είτε σε βάρος του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, είτε σε βάρος του πλασματικά προσωρινού Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.
Αν και η υποχρέωση αφορά τους μήνες ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2015, εφόσον η χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ εκδόθηκε 4/1/2016 θα βαρύνει τους ΚΑΕ του τρέχοντα Προϋπολογισμό και όχι των οφειλών ΠΟΕ. (έκδοση Γ.Ε. οικον. έτους 2016 στον ΚΑ 0621)
 
Για την χορήγηση των «Προνοιακών επιδομάτων» απαιτείται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠΠ) άρθρου 172 ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και άρθρων 32-34 Β.Δ. 17-5/15-6-1959. Επειδή όμως έχει αλλάξει το οικον. έτος, δεν έχουν πλέον ισχύ οι αποφάσεις για την έκδοση ΧΕΠΠ του προηγούμενου έτους. Έτσι η Υπηρεσία θα πρέπει να προέλθει στην έκδοση νέων Αποφάσεων για τους υπαλλήλους – υπολόγους διαχειριστές των ΧΕΠΠ οικον. έτους 2016 και να λάβει σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για τον «Καθορισμό κωδικών αριθμών δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής» όπως παρακάτω:
15/674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
15/6741 Προνοιακά Εποδόματα
15/6741-01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας
15/6741-02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS
15/6741-03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά
15/6741-04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
15/6741-05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους
15/6741-06 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής
15/6741-07 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών
15/6741-08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου
15/6741-09 Επίδομα Τυφλότητας
15/6741-10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα
15/6741-11 Επίδομα Χανσενικών
15/6741-12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
15/6741-13 Επίδομα ομογενών - προσφύγων
15/6741-14 Επίδομα Προστασίας Μητρότητας
15/6741-15 Α΄Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή επιδόματος ένδειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 ΚΔΚ (Ν. 3463/06) βαρύνει τον ΚΑΕ 00/6734 και δεν εντάσσεται στα προνοιακά επιδόματα (Σημ.: η παρ. 1 του άρθρου 202 ΚΔΚ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 Ν. 4257/14).
 
Η έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής καταβολής των «Προνοιακών Επιδομάτων» δεν απαλλάσσεται του προληπτικού ελέγχου των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρου 169 παρ. 2 ΚΔΚ – Π.Δ. 136/11)
 
Τα «Προνοιακά επιδόματα» απαλλάσσονται από την παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 Ν. 4172/13, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 & 59 παρ. 3 ΚΦΕ (Ν. 4172/13). ΥΠΟΙΚ-ΓΓΔΕ Δ12Α/1023686/ΕΞ2014/3-2-2014 (παρ. 1 & 3).-

 

Πηγή: www.dimosnet.gr« Επιστροφή