Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α’ τάξη του γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), που αντικατέστησε την υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α’, Β’, Γ’. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α’ τάξη του λυκείου Ε.Α.Ε ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 120

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. 10645/ΓΔ4
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 89, καθώς και της περίπτ. α΄ της παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α’114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4485/2017 (Α’114) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α’167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 7, 8 του αρ. 21 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α’199 ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων».

9. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3475/ 2006 (Α’146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Β΄ 3754) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

14. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Φ. 6/304/75662/Γ1/21-05-2014 (Β΄ 1296) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)».

15. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

16. Την αριθμ. 180763/Γ1/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 536) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

17. Την υπ΄ αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 (Β’1340) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Την υπ΄ αριθμ. 01/05-01-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

19. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 499/Β1/2-1-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

[...]

Άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Ζ. Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια

1. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που εγγράφονται και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυναμικότητα των μαθητών της κάθε αίθουσας των σχολείων, η οποία ορίζεται στη χορηγηθείσα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. άδεια του κάθε σχολείου.

2. Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 579/1982 (Α΄ 105).

3. Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί/ές οι μαθητές/τριες στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποίος πρέπει να είναι θεωρημένος από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παραδίδεται στους γονείς των μαθητών/τριών ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 682 /1977 (Α΄ 244).

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας απόφασης των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα.

Η. Οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών

Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται και η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, καθώς και τους φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του/της μαθητή/τριας. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του/της μαθητή/τριας εντός τριμήνου από την αρχική εγγραφή.

Θ. Αστικά Κέντρα

Με τον όρο «αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ίδιου τύπου σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ι. Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή Μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται στα Γυμνάσια ή Λύκεια σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14.

ΙΑ. Καταχώριση στοιχείων των εγγραφόμενων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.

Η καταχώριση των εγγραφών στο πληροφοριακό σύστημα «Myschool» οφείλει να πραγματοποιηθεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμων εγγραφών και αυθημερόν των εκπρόθεσμων.

ΙΒ. Επαλήθευση τίτλων

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

ΙΓ. Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία.

Η πλήρωση των θέσεων των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων, καθώς και των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις.

ΙΔ. Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης.

Ενήλικοι/ες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης για συνέχιση της φοίτησης τους παραπέμπονται κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, εφόσον αυτές υπάρχουν (ενδεικτικά, οι προσερχόμενοι για φοίτηση σε Γυμνάσιο παραπέμπονται στο πλησιέστερο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον η απόσταση από τον τόπο κατοικίας δεν είναι απαγορευτική) ή σε Εσπερινά Γυμνάσια ή Λύκεια (εφόσον οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέπουν) σε τάξη αντίστοιχη με την τάξη της οποίας έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22. Οι εγγραφές αυτές πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες στην παρ. Β προθεσμίες.

ΙΕ. Νομιμότητα φοίτησης

1. Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μαθητές/τριες των οποίων η εγγραφή ή η μετεγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί.

2. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, η φοίτηση αυτού/ής σε άλλο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.

ΙΣΤ. Διπλή φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας, ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) ανά έτος φοίτησης.


Άρθρο 10
Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε. Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές μέχρι το 19° έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Β. Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), που αντικατέστησε την υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις ,Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του λυκείου Ε.Α.Ε ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Γ. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ).

Σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α΄ 159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Δ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α΄ 159):

«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι/ες δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». «Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα».


Άρθρο 22
Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις - Οριστικοποίηση τμημάτων

1. Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις ως εξής:

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.

Ειδικότερα:

α. Γυμνάσια

αα) στην Α΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση,
2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου Γυμνασίου

ββ) στη Β΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη,
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου Γυμνασίου

γγ) στη Γ΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη,
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου Γυμνασίου.

β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια

αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2016-17,

ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 2017-2018 και εφεξής,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια

αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2017-18,
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια

αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από την Β ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 2017-2018

ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
8) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
9) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια

αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από την Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 2017-2018

ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου
8) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

γγ) στην Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

στ. Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ζ. Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

η. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνάσιου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο εκτός της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

θ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής:

αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

ββ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΤομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

δδ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

εε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

στστ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

2. α. Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσονται σε τάξη. Εάν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, τότε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους.

Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους γονείς τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β. Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 1η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφαση τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.

γ. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.

δ. Κατ΄ εξαίρεση των περιπτ. β΄ και γ΄ οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α΄. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Φοίτηση μαθητών/τριών


Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

9. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.

β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

10. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

11. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199):

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Β. Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή».

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/υα_φοιτησης_24_01_18.pdf« Επιστροφή