Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 49616/948/09.11.2017 (ΦΕΚ 3972/13.11.2017 τεύχος Β') Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των

Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 49616/948/09.11.2017 (ΦΕΚ 3972/13.11.2017 τεύχος Β') Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των

Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 49616/948/09.11.2017 (ΦΕΚ 3972/13.11.2017 τεύχος Β')

Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (220 Α') «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220 Α').
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4411/2016 (142 Α').
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (225/ Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3659/2008 (44 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 7. Τις υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./3/31525/08-01-2016, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./8/224/07-04-2017, ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./ 67/4900/22-05-2017, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114/17696/09-08-2017, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./128/10973/05-09-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/146/24740/10-10-2017 εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1).
 8. Το υπ' αριθμ. οικ.36049/23-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «'Εκδοση προκήρυξης για την πλήρωση εκατόν είκοσι μίας (121) θέσεων τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
 9. Την υπ' αριθμ. Υ28/8-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2441) απόφαση του Πρωθυπουργού.
 10. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε οκτώ (8).

 

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β' της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)

2

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α' της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

2

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ', της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β' παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

ε) Τρίτεκνοι (περίπτωση α', της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

2

 

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ.

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998

1

Λέσβου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού / Οικονομικού

ΑμεΑ

1

2

Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΑμεΑ

1

3

Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΕ Μηχανικών

Τριτέκνων

1

4

Κυκλάδων

Δήμος Αντίπαρου

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Πολυτέκνων

1

5

Καρδίτσας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Πολυτέκνων

1

6

Κυκλάδων

Δήμος Μυκόνου

ΠΕ Διοικητικών

Έμμεση ΑμεΑ

1

7

Δωδεκανήσου

Δήμος Πάτμου

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Τριτέκνων

1

8

Ηρακλείου

Δήμος Φαιστού

ΠΕ Διοικητικού

Εθνικής Αντίστα­σης

1

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ« Επιστροφή