Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγη

Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγη

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α' 197), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α' 112), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π. δ/τος 245/1986 (Α' 117), τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (Α' 79) και το άρθρο 3 του ν. 2336/1995 (Α' 189), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α' 46), όπως ισχύει., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 16 του ν. 1648/1986, καθώς και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 και του άρθρου 15 του ν. 2643/1998.

5. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α' 188), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 205), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας -επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α' 40), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 70 αυτού (Α' 170), όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28), όπως ισχύουν, και ιδίως την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 234).

12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28-02-2012 «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012» (Α' 38).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, Ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ιδίως το εδάφιο β' της παρ. 3 και την παρ. 7 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

15. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, και 13 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), όπως ισχύουν.

16. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α' 34).

17. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24.12.2013).

18. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α' 170), όπως ισχύει, καθώς και αυτές του ν. 4308/2014 «Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251), όπως ισχύουν.

19. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α1 143), όπως ισχύουν.

20. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1,47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

21. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π. δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

22. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

23. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

24. Τις διατάξεις του π. δ/τος 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

25. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 180).

26. Την υπ' αριθμ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (Β' 120), όπως ισχύει.

27. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του Ο.Α.Ε.Δ για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, μεριμνώντας ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες.

28. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β' 2168).

29. Την υπ' αριθμ. Υ28/8-10-2015 (Β' 2168) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ. Υ70/11-11-2015 (Β' 2441) και Υ43/28-04-2017 (Β' 1510) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

30. Την υπ' αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

31. Την υπ' αριθμ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (Β' 1708).

32. Την υπ' αριθμ. 2854/01-07-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

33. Την υπ' αριθμ. 1092/23/11-04-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

34. Το υπ' αριθμ. 13481/13/22-03/2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

35. Την υπ' αριθμ. 22519/866/19-05-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

36. Την υπ' αριθμ. 38632/26-05-2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..

37. Τις υπ' αριθμ. 940/26-05-2017 και 941/26-05-2017 αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ..

38. Την υπ' αριθμ. 19199/759/25-05-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.

39. Την υπ' αριθμ. ΑΤ2/24754/46/02-06-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (39.725.000,00€) περίπου, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία καλύπτεται από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία κατανέμεται κατ' έτος ως εξής:

Για το έτος 2017: 2.125.000 ευρώ

Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ

Για το έτος 2019:10.000.000 ευρώ

Για το έτος 2020:12.000.000 ευρώ

Για το έτος 2021:10.600.000 ευρώ,
αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ως εξής:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] ΟΑΕΔ Δημόσια Πρόσκληση 12/64795/20.09.2017 για υποβολή αιτήσεων στα:
α) πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και
β) στο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική ∆ιευθέτηση του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες.

[2] Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 20.09.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

Άρθρο 1

Αντικείμενο προγράμματος -Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

β) Σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθ-μού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234).

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983, προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 39.600.000 ευρώ ως εξής:

Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013).

Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

3. Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι είναι:

α) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και β) Οι επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περίπτωση ιη, παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους και

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε:

α) καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

δ) λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

ε) οικειοθελή αποχώρηση,

στ) φυλάκιση και

ζ) θάνατο.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

4. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α) Οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) εκτός από τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β του άρθρου 1 της παρούσης.

β) Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

γ) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

δ) Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ε) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

στ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

ζ) Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από με-ταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ- μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

η) Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ενδεικτικά: υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κηπουροί).

θ) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (παρ. 1 του άρθρου 1):

αα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια),

ββ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γγ. Τα νυχτερινά κέντρα,

δδ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing),

εε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.

στστ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

5. Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση θ) της παρ. 4, η επιχείρηση, για να ενταχθεί, πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών της περίπτωσης θ) της παρ. 4.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι

1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.

2. Οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ).

γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

δ) για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σε εφαρμογή του ν. 3812/2009, άρθρο 1 περίπτωση ιη της παρ. 2), να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

ε) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: (α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Αθήνα και (β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Θεσσαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων:

Α' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

στ) Τα άνεργα άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Γνωμάτευση με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξη τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.

ζ) Τα άνεργα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:

αα) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2012 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.

ββ) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικοοικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕΔ. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

η) Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:

αα) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2012 και μετά ή

ββ) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής ή

γγ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης ή

δδ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις γγ και δδ, πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

θ) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν :

αα) Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

ββ) Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προ βλέπεται.

3. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

α) Ατόμων που κατά το τελευταίο εξάμηνο (6μηνο), πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους, είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ατόμων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή κώφωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, και σε κάθε περίπτωση πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

β) Ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Εργαζομένων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου). δ) Ατόμων που:

αα) Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

ββ) Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

γγ) Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

δδ) Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

εε) Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

στστ) Προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

ζζ) Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

ηη) Απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

4. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 5

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

1. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης εν-διαφέροντος, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. ή στο e-aitisi και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, όπως καθορίζεται στη δημόσια πρόσκληση, αίτηση υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr ).

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα.

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος,

β) Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου δηλώνονται και καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το ΑΦΜ) κάθε υποκαταστήματός της.

Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστημα της, την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει το υποκατάστημα της επιχείρησης στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς της.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. ή το e-aitisi αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

2. Αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων, για την εποπτεία των προγραμμάτων καθώς και για την δημοσιονομική διόρθωση είναι:

α) Για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Ειδικά για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των παραπάνω ΚΠΑ2.

β) Για τις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας τα αντίστοιχα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου.

γ) Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Χώρας οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου.

Για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής επιχορήγησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις και για την καταβολή ή μη της επιχορήγησης, αρμόδια είναι τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η επιχείρηση.

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ο.Α.Ε.Δ. σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του ΕΦΚΑ, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών, .

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2) της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγηση τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, είναι δυνατή η αναζήτηση περαιτέρω δικαιολογητικών από τον αρμόδιο αξιολογητή ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), τα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προ κειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση ένταξης ή απόρριψης.

4. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου.

Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση, όπως, ενδεικτικά, ο αιτούμενος αριθμός ατόμων, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δικαιούχο επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης - εντολή κενής θέσης - Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της στο σύστημα προσφοράς - ζήτησης εργασίας,

β) την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και

γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ).

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕΕΚΟ ή ΚΠΑ2) προβαίνει σε ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις

5. Στην περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερών κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ).

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ« Επιστροφή