Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Απόφαση (ΕΕ) 2018/254 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα

Απόφαση (ΕΕ) 2018/254 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Από τις 22 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου (2), η Ένωση δεσμεύεται από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οι διατάξεις της οποίας έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της Ένωσης.

(2) Στις 26 Νοεμβρίου 2012 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, διεθνή συμφωνία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) με σκοπό να βελτιωθεί για τα άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων η πρόσβαση στα βιβλία.

(3) Στις 27 Ιουνίου 2013, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, ενεκρίθη η Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα («η Συνθήκη του Μαρακές»). Η Συνθήκη του Μαρακές άρχισε να ισχύει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

(4) Σύμφωνα με την απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου (3), η Συνθήκη του Μαρακές υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης στις 30 Απριλίου 2014, με την επιφύλαξη της σύναψής της.

(5) Η Συνθήκη του Μαρακές ορίζει ένα σύνολο διεθνών κανόνων που εξασφαλίζουν τη θέσπιση περιορισμών ή εξαιρέσεων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Η Συνθήκη του Μαρακές επιχειρεί επίσης να καταστήσει δυνατή τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων δημοσιευμένων έργων που έχουν παραχθεί σε προσβάσιμο μορφότυπο σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς ή τις εξαιρέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με τον τρόπο αυτό, η Συνθήκη του Μαρακές θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα για τους δικαιούχους της εντός και εκτός της Ένωσης.

(6) Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκαν ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και η οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), που εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει της Συνθήκης του Μαρακές.

(7) Δυνάμει του άρθρου 19 στοιχείο β) της Συνθήκης του Μαρακές, στην περίπτωση της Ένωσης, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της προσχώρησης στη Συνθήκη του Μαρακές είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης επικύρωσης ή προσχώρησης στον Γενικό Διευθυντή της ΠΟΔΙ. Η ημερομηνία αυτή είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί με την ημερομηνία μέχρι την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 και με την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563. Επομένως, η κατάθεση της πράξης επικύρωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία μέχρι την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 και κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 αρχίζει να εφαρμόζεται.

(8) Η σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης (6), η Συνθήκη του Μαρακές θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της Συνθήκης του Μαρακές επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να καταθέσουν, εξ ονόματος της Ένωσης, την πράξη επικύρωσης που προβλέπεται στο σημείο β) του άρθρου 19 της Συνθήκης του Μαρακές.

Η κατάθεση αυτή πραγματοποιείται το νωρίτερο την 12η Ιουλίου 2018.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. VALCHEV

(1)  Έγκριση της 18ης Ιανουαρίου 2018 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35).

(3)  Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1.).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (ΕΕ L 242 της 20.9.2017, σ. 1).

(5)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 242 της 20.9.2017, σ. 6).

(6)  Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017, 3/15 ECLI:EU:C:2017:114.


Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης« Επιστροφή